Ons pensioenstelsel staat onderenorme druk waardoor hetkoffiedik kijken is hoe ditevolueert naar de toekomst toe.
Als verzekeringsmakelaar biedenwij een ideale oplossing om opeen veilige en voordelige maniereen comfortabel aanvullendpensioen op te bouwen met eengunstige fiscale behandeling: hetVrij Aanvullend Pensioen voorZelfstandigen (VAPZ).

Hoeveel mag ik storten als zelfstandige?
Het VAPZ kan elk jaar aangevuld worden door tot 8,17% van uwreferentie-inkomen te storten. Dit is het geïndexeerde belastbaarberoepsinkomen van drie jaar geleden. Voor zelfstandige starters gaathet om het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen betaaldworden. Een absoluut fiscaal maximumbedrag wordt elk jaar bepaalddoor de fiscus (3859,40 EUR voor 2023).

De gestorte premies groeien aan op basis van een gewaarborgdeintrestvoet die geldt op het moment van de storting. Naast dezeintrestvoet geniet u ook van een eventuele winstdeelname die deverzekeringsmaatschappij uitkeert.

Binnen dit wettelijk kader kiest de zelfstandige zelf wat hij jaarlijksstort. Alle gestorte premies die op de rekening van de maatschappijstaan vóór 1 januari, zijn fiscaal aftrekbaar via de personenbelasting inhet jaar na de storting. Het VAPZ is perfect cumuleerbaar met het privé-pensioensparen of andere interessante formules zoals IPT (voor dezelfstandige met een vennootschap).

Fiscale optimalisatie
De gestorte premies in het VAPZ zijn aftrekbaar als beroepskost enleveren een belastingvermindering op tot 65% in de personenbelasting.Uw belastbare basis wordt kleiner waardoor de sociale bijdragenafnemen. Bovendien betaalt u geen taksen op de gestorte premies.Dankzij een eindtaxatie op basis van de fictieve rente wordt hetopgebouwde kapitaal bij pensionering voordelig belast.

Bescherming voor uzelf en uw nabestaanden

Als u komt te overlijden voor de einddatum van uwcontract VAPZ, wordt het opgebouwde spaarbedraguitgekeerd aan uw nabestaanden. Het is ook mogelijkom een luik arbeidsongeschiktheid toe te voegen aandit fiscaal spaarplan. Op die manier wordt een renteuitgekeerd wanneer u door ziekte of ongeval (zowelprivé als beroepsmatig) onmogelijk uw werk kanverderzetten (en dus geen inkomsten meer kangenereren). Door deze koppeling te maken, geniet ubovendien van een premievermindering op ditGewaarborgd Inkomen. Ook deze premies zijnaftrekbaar als beroepskost en verlagen op hun beurtverder uw belastbare basis waardoor de socialebijdragen afnemen.

Financiering van vastgoed

Als u beslist om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren in de Europese Economische Ruimte, kunt u eenvoorschot vragen op uw spaarbedrag met jaarlijkse betaling van intresten of uw VAPZ-contract in pand geven omuw hypothecaire lening te financieren. U kunt het opgebouwde spaarbedrag aan het einde van het contracteveneens gebruiken om een hypothecair krediet in één keer terug te betalen.

Al een VAPZ opgestart?

Twijfel niet en laat uw huidig spaar-plan evalueren door ons kantoor. Metonze proactieve aanpak (jaarlijkseupdate) en kennis kunnen wij nazienof u nog steeds het optimalevoordeel uit uw VAPZ haalt.

Door het bezorgen van uw referentie-inkomen (of een kopie van uw laatstesociale kwartaalbijdrage), kunnen wijalvast een simulatie maken.
Aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar overzicht