Deze nieuwe regels gelden enkel wanneer een consument niet (tijdig) betaalt en dus niet tussenondernemingen onderling. Met de nieuwe wetgeving betalingsachterstand betreffende consumenten, is het mogelijkdat er een aantal aanpassingen aan uw documenten moeten gebeuren voor contracten die worden gesloten vanaf01/09/2023. Hieronder geven we een korte uiteenzetting van de nieuwe regelgeving.

1. De eerste betalingsherinnering aan een consument moet gratis zijn

Er zijn een aantal nieuwe beperkingen ingevoerd waarmee u rekening moet houden, indien u een consument-klantwil aanspreken op een laattijdige betaling of wanbetaling van een factuur (= ingebrekestelling). De eerste herinnering moet vanaf nu gratis zijn , m.a.w. mag u hiervoor geen kosten aanrekenen, en u moet deconsument 14 kalenderdagen tijd geven alvorens intresten en schadevergoedingen beginnen te lopen of geëistmogen worden. De intrest mag berekend worden vanaf de dag dat deze herinnering verzonden wordt, maar hetinvorderen ervan mag pas na verlopen van de 14 dagen. Grote ondernemingen mogen de intrest pas berekenen éninvorderen na verloop van de 14 dagen. De herinnering moet bovendien op een duurzame drager verzonden worden,zijnde op papier of elektronisch (= per mail).

Stuurt u deze herinnering op papier, dan begint de termijn van 14 dagen pas te lopen vanaf de derde werkdag naverzending. In dit geval kan de werkelijke termijn dus 17 à 19 dagen bedragen, want weekends en feestdagentellen dus niet mee in die drie dagen. Indien u de herinnering op mail verzendt, begint de 14-dagentermijn devolgende dag reeds te lopen. Vanaf de tweede herinnering moet het niet meer gratis en mag u max. 7,50 euroaanrekenen als (verzend)kost.

Er is ook nog een uitzondering om mee rekening te houden. Indien u een overeenkomst heeft voor doorlopendediensten, met periodieke facturen, dan moet u bij wanbetaling op drie verschillende vervaldagen per jaar eersteen gratis herinnering sturen, en pas voor een vierde wanbetaling in hetzelfde jaar, mag u direct een kostaanrekenen zijnde 7,5 euro.

2. Nieuwe maximumbedragen schadevergoeding bij wanbetaling door consument

Indien er een clausule in uw algemene voorwaarden of contract staat omtrent intresten die verschuldigd zijn bijwanbetaling , dan mag deze intrest:

  • Niet hoger zijn dan de intrest die in B2B contracten geldt, zijnde 10,5%
  • Pas ingaan na het versturen van de gratis eerste herinnering én na het verlopen van 14 kalenderdagen (zie punt 1.)

Als er in uw contract en/of algemene voorwaarden een clausule is voorzien dat de consument-klant een forfaitairevergoeding moet betalen bij niet-nakoming van de overeenkomst (= een schadebeding), dan kan dit bedrag:

  • Pas geëist worden na het versturen van de gratis herinnering én na het verlopen van 14 kalenderdagen
  • Niet hoger zijn dan:
    • 20 euro indien het verschuldigde saldo 150 euro of minder is
    • 30 euro + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als hetverschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro bedraagt
    • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met eenmaximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro bedraagt

3. Wat moet ik doen en wanneer?

De inwerkingtreding van deze nieuwe regels is voorzien voor nieuwe contracten afgesloten vanaf 01/09/2023 . U zal dus best uw algemene voorwaarden en contracten aanpassen voor deze nieuwe dossiers. Vanaf 01/12/2023 moet u ook voor delopende contracten (van vóór 01/09) de nieuwe regels toepassen.

Indien uw contract of algemene voorwaarden niet met deze regels overeenstemmen , wordt het beding als ongeldig beschouwd. De rechter kan dan ook bepalen dat het bedrag aan de consument moet worden terugbetaald, ook als de consument de factuur ondertussen al betaald heeft. Bovendien is er geen incasso mogelijk als u de voormelde regels m.b.t. schadebedingen niet naleeft en zijn er ook strafrechtelijke boetes mogelijk.

Het is dus van groot belang dat u zorgt in overeenstemming te zijn met deze nieuwe wetgeving. Indien u intresten of eens chadevergoeding vermeldt in uw contract of algemene voorwaarden bij wanbetaling, moet u rekening houden met de nieuwe maximumbedragen en deze correct vermelden. U moet ook vanaf 01/09 de nieuwe regels om een consument in gebreke te stellen respecteren.

Bij vragen hierover, kan u ons kantoor altijd contacteren.

Terug naar overzicht