In 2021 werd een gunst-maatregel ingevoerd dat wieeen woning volledig sloopt eneen nieuwe woning opbouwtof heropbouwt, dit kan doentegen een verlaagd BTW-tarief van 6% ipv 21% (voornieuwbouw). Deze maatregelwerd uiteindelijk verlengdt.e.m. 31 december 2023. Erwerd destijds beslist datdeze regel wel permanentgeldt in 32 centrumsteden.

De regering heeft op heden inhaar regeringsakkoord beslistom vanaf 1 januari 2024 hetverlaagde BTW-tarief van 6%voor sloop en heropbouw inhet ganse land permanent temaken weliswaar onderbepaalde voorwaarden.

Tijdelijke maatregel wordt permanent

Er werd door meerdere partijen in de bouwsector gepleit om dezetijdelijke maatregel voor onbepaalde tijd te laten verderlopen. Het maaktvoor bouwheren immers een groot verschil uit in hun bouwbudget of zijvoor hun sloop-en heropbouwproject 6% BTW dan wel 21% BTW moetenbetalen. Het NAV pleitte recent nog voor een grondige hervorming van deBTW-regeling omdat een mogelijks nieuwe verlenging voor onzekerheidzou zorgen bij architecten en bouwheren.

Nu heeft de regering beslist om de BTW-verlaging van 21% naar 6% voorsloop en heropbouw permanent te maken in het hele land.

Onder welke voorwaarden?

1/ Het moet gaan om afbraak gevolgd door wederopbouw van de woning.

2/ Het verlaagde BTW-tarief van 6% wordt enkel permanent voorparticulieren. Een bouwheer die een sloop-en heropbouwwoning kooptvia een sleutel-op-de-deurbedrijf, projectontwikkelaar of privateinvesteerder, zal vanaf 1 januari 2024 terug 21% BTW betalen.

3/ Het moet gaan om uw enige woning. M.a.w. het gebouw moet na deuitvoering uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als enigeprivéwoning. Een deel van de woning kan voor beroepsmatige doeleindengebruikt worden doch moet er hoofdzakelijk privégebruik zijn. Eentweede verblijf komt dus ook niet in aanmerking.

4/ De herbouwde oppervlakte mag maximaal 200 m² zijn.

5/ De woning moet gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van debouwheer/koper blijven.

Bijkomende informatie

Naar aanleiding van deze nieuwsbrief, ontvingen we een aantal vragen van onze klanten. Hierbij onze FAQ en antwoorden:

1/ IN DE CENTRUMSTEDEN

Hier wordt de huidige regeling beperkt door bijkomende opgelegde voorwaarden vanaf 1/1/2024 :

– enige en eigen woning

– natuurlijk persoon bouwheer

– ten minste 5 jaar domicilie

– bewoonbare oppervlakte niet groter dan 200 m²

Er geldt een overgangsmaatregel: de huidige maatregel kan in de centrumsteden nog zonder de nieuwe voorwaarden worden toegepast voor werken in onroerende staat, wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 31/12/2023 en wanneer de werken gefactureerd of betaald zijn vóór 31/12/2024 (zoor zover BTW opeisbaar wordt op 31/12/2024).

2/ ALGEMEEN

Wie onder de tijdelijke maatregel valt (tot eind 2023), dus projecten van bouwheren-natuurlijke personen + bouwpromotoren met de twee geldende voorwaarden :

– ten minste 5 jaar enige en eigen woning

– bewoonbare oppervlakte niet groter dan 200 m²

Er geldt een overgangsmaatregel: deze projecten zullen nog verder onder de huidige maatregel vallen wanneer de omgevingsvergunning voor de heropbouw is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werken gefactureerd of betaald vóór 31/12/2024.

3/ CRITERIUM MET BETREKKING TOT DE 200 m² BEWOONBARE OPPERVLAKTE

Om die oppervlakte te berekenen, worden de vierkante meters geteld van alle woonruimtes (keuken, living, slaapkamers, bewoonbare zolder,…). Garages en niet-bewoonbare kelders, bergingen, washuis, trap, gang … worden niet meegerekend.

Dit wordt zo berekend in de huidige maatregel en we vermoeden dat dit in de nieuwe maatregel op dezelfde manier zal geïnterpreteerd worden. Ook andere juridische- en/of nieuwsartikelen gaan daarvan uit.


Houd er rekening mee dat de exacte details voor toepassing van deze nieuwe regeling nog moeten uitgewerkt worden.

Terug naar overzicht