Architect

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de architect. Deze polis verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief technische en juridische bijstand ingeval deze aansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van het beroep in het gedrang komt.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Marktleider met meer dan 50 jaar ervaring
  • Eigen juridische studiedienst
  • Maatwerk
  • Kennis en expertise
  • Gespecialiseerd team

Ben je architect?

Vraag hier je offerte aan.

Download document
Vul online offerte in

Veel gestelde vragen

Sinds de Wet Peeters-Ducarme geldt er een wettelijke verzekeringsplicht voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Sinds de Wet Peeters-Borsus moet een project woningbouw voor aanvang van de werken bij de verzekeraar gemeld worden, die daarna een attest aflevert waarin vermeld wordt dat de tienjarige aansprakelijkheid voor dit specifieke project gedekt is. Deze projecten die onder de Wet Peeters vallen, dienen ook in de jaarlijkse aangifte te worden aangegeven gezien uw volledige burgerlijke aansprakelijkheid als architect dient verzekerd te zijn (en niet enkel het luik tienjarige aansprakelijkheid). De polissen zijn conform beide wetgevingen.

Bij een gedeeltelijke opdracht voorziet uw contract dat u enkel instaat voor het ontwerp en de bouwaanvraag of enkel voor de controle op de uitvoering van de werken.Bij een beperkte opdracht is contractueel vastgelegd dat bepaalde werken niet tot uw opdracht behoren (bijvoorbeeld de afwerking indien uw opdracht beperkt is tot de water- en winddichte ruwbouw).

De beroepsverzekering van het kantoor waarborgt ook de medewerkers, al dan niet zelfstandig, voor opdrachten in het kader van het kantoor.Er kunnen zich wel situaties voordoen waarbij de polis van het kantoor geen dekking biedt (bv. er is schade op een werf die nooit werd aangegeven in de jaarlijkse aangiftes, de polis is geschorst omdat de premies niet op tijd werden betaald…). Als zelfstandig medewerker is het mogelijk om de aansprakelijkheid te verzekeren die niet verzekerd is in de polis van het kantoor. Dit is de zogenaamde ‘residuele aansprakelijkheid’. Voor uw eigen opdrachten dient u zelf een polis beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.

Sommige verzekeraars laten toe om bij de jaarlijkse aangifte (een deel van) aan onderaannemers doorbetaalde erelonen in mindering te brengen. Vereiste is dat u opgave doet van alle opgevraagde erelonen, de bedragen doorbetaalt per onderaannemer en een geldig verzekeringsattest van deze onderaannemer(s) bezorgt.

De premiebepaling kan gebeuren op basis van de waarde van de werken of op basis van een fictief ereloon. Zolang u eigenaar bent, is enkel de schade aan derden verzekerd, niet de schade aan het pand. In bepaalde gevallen kan een uitzondering hierop worden onderhandeld met de verzekeraar.