Kijk na in uw polis op welke basis de verzekeringspremie berekend wordt

Indien de premievoet berekend wordt op de brutohonoraria verdiend uit uw beroepsactiviteiten, dan moet u alle gefactureerde bedragen aangeven zonder BTW. Het is belangrijk om te weten dat gaat om gefactureerde bedragen en niet over ontvangen bedragen. Alle bedragen dienen aangegeven te worden, dus ook verplaatsingskosten, kosten kopies,…

*Indien het om een opdracht gaat die u samen met een collega uitvoert, geeft u enkel uw deel van de erelonen aan en vermeld u dat het om een gedeelde opdracht gaat. Uw collega doet aangifte in diens eigen polis voor het eigen deel.

*Werkt u met onderaannemers, dan moet u wel de volledige erelonen aangeven. U kan hierbij vermelden welk deel ervan doorbetaald wordt aan welke onderaannemers. Bij sommige verzekeraars kan het zijn dat deze doorbetaalde erelonen door de verzekeraar in mindering zullen worden gebracht.

Als uw premievoet bepaald wordt op basis van de waarde van de werken, dan moet u de volledige waarde van de werken exclusief BTW aangeven die uitgevoerd werden in de referentieperiode (vorig kalenderjaar). Het gaat om de werken die betrekking hebben op de toegewezen opdracht (bv. opdracht beperkt tot de gesloten ruwbouw). Bij een volledige opdracht moeten de architecten de volledige waarde aangeven. Het aandeel stabiliteit en technieken mag dus niet weggelaten worden.

Vermeld duidelijk om welk type opdracht het gaat, zodat de juiste premievoet toegepast kan worden.

  • Een volledige architectuuropdracht houdt in dat u belast bent met het ontwerp en de controle op de uitvoering.
  • Een gedeeltelijke architectuuropdracht betekent dat in uw contract is vastgelegd dat u enkel instaat voor het ontwerp en/of de bouwaanvraag – eventueel ook het aanbestedingsdossier, ofwel dat u enkel instaat voor de controle op de uitvoering van de werken.
  • Bij een beperkte architectuuropdracht wordt met de opdrachtgever contractueel vastgelegd dat bepaalde werken niet tot uw opdracht behoren, bijvoorbeeld een opdracht beperkt tot de gesloten ruwbouw.

Alle activiteiten moeten aangegeven worden

De wet Peeters-Ducarme bepaalt dat alle intellectuele prestaties in de bouwsector gewaarborgd moeten worden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dus moet u ook uw erelonen aangeven die gefactureerd werden voor adviezen, expertises, plaatsbeschrijvingen, haalbaarheidsstudies, opmaak masterplannen, … Ook al meent u dat bepaalde activiteiten geen risico omvatten.

Opdrachten verspreid over meerdere jaren

Let er op dat er geen opdrachten vergeten worden waarvoor u de voorbije jaren al aangifte heeft gedaan maar waarvoor het voorbije jaar nog erelonen gefactureerd of werken uitgevoerd werden. Voor iedere opdracht moeten over de verschillende jaren heen alle gefactureerde erelonen of de volledige waarde van de werken aangegeven worden.

Belangrijke gegevens nodig voor de aangifte

Naast de gefactureerde erelonen of de waarde van de uitgevoerde werken, is het ook belangrijk om per opdracht naast de ligging van de werf en de naam van de bouwheer ook een raming van de totale waarde van de werken en een raming van de totale erelonen van de opdracht door te geven. *Bij sommige verzekeraars volstaat een vereenvoudigde aangifte voor bepaalde polissen.

U heeft niets aan te geven in de voorbije periode

Zelfs als u in de voorbije periode geen erelonen heeft gefactureerd of er werden geen werken uitgevoerd, dient u een aangifte in te dienen. Het volstaat dan om een vermelding “geen erelonen gefactureerd” of “geen werken uitgevoerd” te maken op de aangifte.

U heeft een polis rechtsbijstand voor uw beroepsactiviteiten

Ook voor deze polis moet er melding gemaakt worden van de activiteiten van de voorbije periode. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen enkel om jaarlijks het omzetcijfer door te geven. Bij anderen moeten alle gefactureerde erelonen excl. BTW aangegeven worden en het aantal opdrachten waarop deze betrekking hebben. Dit wil zeggen dat ook de erelonen aangegeven moeten worden als zelfstandig medewerker, doorbetaalde erelonen aan onderaannemers, erelonen voor een opdracht waarvoor een werfpolis werd afgesloten en erelonen voor opdrachten die niet doorgaan. Het kan dus zijn dat het bedrag van de aangegeven erelonen in de rechtsbijstandsverzekering verschilt van het bedrag dat aangegeven wordt in de beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

Gevaren van een onvolledige aangifte of niet indienen van een aangifte

De verzekeringsmaatschappij vraagt om jaarlijks aangifte te doen van alle opdrachten. Er wordt een voorschotpremie aangerekend in het begin van het jaar en na aangifte wordt een afrekening gemaakt op basis van de bezorgde gegevens. Indien er geen aangifte gebeurd, wordt een forfaitaire afrekening gemaakt. Dit wil niet zeggen dat u dan verzekerd bent. Vergeet niet dat enkel aangegeven opdrachten verzekerd worden. Ga er dus niet van uit dat alles in orde is als u de forfaitaire afrekeningspremie betaalt.

Wet Peeters-Borsus (verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid)

Let er op dat u beschikt over een eigen verzekeringsattest voor de dekking van uw tienjarige aansprakelijkheid indien het om een project woningbouw gaat. Dit attest moet aangevraagd worden vooraleer de werken starten. Vraagt u het attest laattijdig aan, dan loopt u het risico dat de verzekeraar weigert om alsnog een attest af te leveren.

Indien u hulp nodig heeft bij uw aangifte, staan wij steeds klaar om u hierbij te helpen. Wij kunnen ter plaatse komen om u te assisteren of een bespreking inplannen via de telefoon of via een videogesprek.

Terug naar overzicht