De goedkeuring van Boek 6 van het nieuwe Burgelijk Wetboek “Buitencontractuele aansprakelijkheid” is een feit. De publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht in juni en de inwerkingtreding zal plaatsvinden in januari 2025.

Met dit boek 6 verdwijnen niet alleen de vertrouwde artikelen 1382 en volgende, maar ook inhoudelijk zijn er belangrijke aanpassingen. Zo wordt er afgestapt van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (= een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de verbintenis van iemand anders effectief uitvoert). Concreet betekent dit dat wie schade lijdt door een fout, onzorgvuldigheid of tekortkoming, voortaan niet enkel zijn contractspartner zal kunnen aanspreken, maar ook rechtstreeks een onderaannemer.

We kregen hierover al een aantal vragen en onzekerheden van onze klanten.

Het valt te verwachten dat er meer risico zal zijn dat werknemers of zelfstandige medewerkers rechtstreeks aangesproken kunnen worden voor fouten door hen begaan. In het oude Burgerlijk Wetboek is een werknemer tegenover zijn werkgever en tegenover derden enkel aansprakelijk voor herhaalde lichte fouten, zware en opzettelijke fouten. In de nieuwe regeling wordt het risico groter dat een werknemer persoonlijk zal aangesproken worden voor schade door zijn of haar fout veroorzaakt.

Echter willen wij u erop wijzen dat in het kader van huidige polissen beroepsaansprakelijkheid, alle medewerkers (zelfstandig statuut of werknemer) als verzekerden worden beschouwd, uiteraard voor zover ze activiteiten verrichten in naam en voor rekening van de vennootschap.

Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in de algemene polisvoorwaarden. Werknemers en zelfstandige medewerkers hoeven dus zeker niet nominatief in de polis vermeld te worden. Verzekeraars zullen in de loop van het jaar hun voorwaarden evalueren in functie van de nieuwe wetgeving. Wij volgen dit verder op.

Ook bestuurders van vennootschappen zullen gemakkelijker persoonlijk kunnen aangesproken worden voor een tekortkoming van de vennootschap. Op heden kan een bestuurder enkel persoonlijk aangesproken worden voor een strafbaar feit. In de nieuwe regeling zal wie schade lijdt ten gevolge van een fout of tekortkoming, niet enkel de vennootschap, maar ook de bestuurder persoonlijk kunnen aanspreken en dagvaarden. De aansprakelijkheid van bestuurders kan ingedekt worden via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De nieuwe wet laat wel toe om waar mogelijk in overeenkomsten met klanten aansprakelijkheidsbeperkende clausules te voorzien ten aanzien van werknemers en bestuurders. De nieuwe regels zullen in principe van toepassing zijn voor schadegevallen die zich voordoen vanaf de inwerkingtreding van boek 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dus vanaf 1 januari 2025.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • dekt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid ingevolge de uitvoering van de verzekerde beroepsactiviteiten
 • polis wordt onderschreven door de vennootschap of de zelfstandige zaakvoerder
 • dekt de vennootschap of de zelfstandige zaakvoerder en de personen (bestuurders, medewerkers, werknemers) die in naam en voor rekening van deze vennootschap of zelfstandige zaakvoerder werken

Residuele aansprakelijkheidsverzekering

 • mogelijkheid bij sommige verzekeraars
 • dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de zelfstandige medewerker voor de activiteiten als medewerker van een architecten- en/of studiebureau
 • komt tussen voor de zelfstandige medewerker ingeval er een probleem blijkt met de dekking in de polis van het bureau waarvoor hij/zij werkt

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • dekt de aansprakelijkheid voor fouten begaan door het uitvoeren van bestuurlijke taken in naam van een vennootschap
  Bv. inbreuken op de vennootschapswetgeving door de bestuurder van een studiebureau
 • polis wordt onderschreven op naam van de vennootschap
 • dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de/alle bestuurder(s) of mandataris(sen)
 • grootte van het bedrijf speelt geen rol
Terug naar overzicht