Hoe is uw burgerlijke aansprakelijkheid gedekt ?

Een polis beroepsaansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen van uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteiten.

Een doorlopende jaarpolis verzekert uw volledige burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid. Sinds de Wet Peeters-Borsus (van kracht sinds 1 juli 2018), bestaat een verzekeringsplicht voor uw tienjarige aansprakelijkheid met betrekking tot alle woningbouwprojecten. Dit wil zeggen dat uw woningbouwprojecten onmiddellijk (bij aanvang van de werken) verzekerd moeten zijn voor de volledige tien jaar.

Uw burgerlijke aansprakelijkheid – afgezien van de tienjarige aansprakelijkheid cfr. de Wet Peeters-Borsus-, is verzekerd zolang de polis loopt. Bij stopzetting van de activiteiten, bijvoorbeeld wanneer u met pensioen gaat, dient hiervoor een regeling getroffen te worden qua posterioriteitsdekking.

Een polis “enige werf” voorziet per project een waarborg tot 10 jaar na de oplevering van de verzekerde opdracht.

Wat na stopzetting van uw activiteiten ?

In een jaarpolis dient u bij beëindiging van uw activiteiten ervoor te zorgen dat de tienjarige aansprakelijkheid verder verzekerd wordt door het onderschrijven van de posterioriteitswaarborg.  Hiervoor wordt een éénmalige premie aangerekend bij aanvang van de posterioriteitswaarborg.  De berekening van deze premie verschilt van maatschappij tot maatschappij, maar steeds wordt gekeken naar de betaalde premies in de laatste jaren voor de stopzetting van uw activiteiten (bijvoorbeeld 4 keer het gemiddelde van de definitieve premies van de 3 laatste jaren, of 3 keer het gemiddelde van de definitieve premies van de 5 laatste jaren, …).

Bij sommige verzekeraars kan u deze posterioriteitspremie prefinancieren. Of u kan fiscaal voorzieningen hiervoor aanleggen.  De opportuniteit hiervan kan u best met uw boekhouder bekijken.

Sedert de Wet Peeters-Ducarme die op 1/7/2019 in voege is gegaan, is er geen verplichting meer om voor projecten niet-woningbouw de tienjarige aansprakelijkheid (stabiliteitsgebreken op grond van 1792-2270 oud BW) te verzekeren.

Vandaar kan u als architect bij stopzetting van uw activiteiten kiezen tussen enerzijds een beperkte posterioriteitswaarborg en anderzijds een uitgebreide posterioriteitswaarborg.

Bij een beperkte posterioriteitswaarborg is dekking voorzien tot 3 jaar na de datum van weglating van de tabel en is geen dekking voorzien voor de schadegevallen die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Vorderingen met betrekking tot ernstige gebreken waarbij de stabiliteit in gevaar kan komen, vallen dus niet onder de waarborg van deze beperkte posterioriteit.

U kan opteren voor een uitgebreide posterioriteitswaarborg.

Deze uitgebreide posterioriteitswaarborg dekt alle schade-eisen die ingediend worden binnen een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de stopzetting van uw activiteiten, dus ook schadegevallen die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Wij raden steeds ten zeerste aan om deze uitgebreide posterioriteitswaarborg te onderschrijven.

Ook polissen voor niet-architecten kunnen omgevormd worden naar een posterioriteitswaarborg.

Ook hier kan u er voor kiezen dat alle schade-eisen die ingediend worden binnen een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de oplevering van uw laatste opdracht en die betrekking hebben op schade ten gevolge van mogelijke fouten van u begaan vóór deze datum, gedekt zijn.

Wanneer kan de polis omgevormd worden naar de waarborg posterioriteit ?

Polissen voor architecten kunnen omgevormd worden naar een posterioriteitswaarborg ofwel op het ogenblik dat u als verzekerde wordt weggelaten van de tabel van de Orde van architecten ofwel op het ogenblik dat uw laatste opdracht is opgeleverd. Dit hangt af van de maatschappij waarbij u bent verzekerd.

Sommige verzekeraars laten enkel toe dat de polis wordt omgevormd naar de posterioriteitswaarborg bij bewijs van weglating van de tabel van de Orde van architecten.

Andere verzekeraars laten deze omvorming ook toe na een schriftelijke verklaring van u dat al uw opdrachten zijn opgeleverd of op het einde van datzelfde jaar.

Omvorming naar een posterioriteitswaarborg kan voor polissen niet-architecten vanaf het ogenblik dat de laatste opdracht wordt opgeleverd en uw aansprakelijkheid voor de laatste keer begint te lopen.  De maatschappij zal u vragen om de datum van uw laatste oplevering mee te delen.

Stopt u bijna met uw beroepsactiviteiten of heeft u hierover nog vragen? Dan kan u hierop best anticiperen en de stopzetting van uw activiteiten bespreken met ons.

Aarzel niet ons kantoor te contacteren.

Terug naar overzicht