Experten in
ons vak

Als verzekeringsmakelaar specialiseren wij ons in de niche van aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrije beroepen in de bouwsector. Met meer dan 50 jaar ervaring in het verzekeringstechnisch en juridisch adviseren van deze ondernemers onderscheiden wij ons van andere verzekeringsmakelaars.

In samenspraak met de klant zorgen wij dat een gepast aanbod aangeboden wordt die maatwerk vereist. Door deze ervaring in de bouwsector kunnen wij ook tegemoet komen aan de noden van andere ondernemers, bouwpromotoren en bouwheren.

Enige werf

Verzeker uw project in een enige werf polis.

Dit is een polis die toelaat om alle ontwerpers met of zonder de onderaannemers te verzekeren in één polis. De polis dekt de volledige burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde ontwerpers voor hun opdracht omschreven in deze polis.

Meteen info nodig?

Download document Vul online offerte in

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Marktstudie bij meerdere verzekeraars
  • Geen opzegmogelijkheid
  • Maatwerk : (hogere) kapitalen, vaste of variabele vrijstelling, …
  • Gespecialiseerd advies

Rechtsbijstand beroepsaansprakelijkheid

Verzekering rechtsbijstand voor uw beroepsactiviteiten.

Bijstand door de verzekeringsmaatschappij bij strafrechtelijke verdediging  of twijfel over de aansprakelijkheid. Er is vrije keuze van advocaat en de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten ten laste voor de verdediging van uw belangen (gerechtskosten, erelonen advocaten, …). Een waarborg voor invordering erelonen van onbetaalde facturen kan voorzien worden.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Vrije keuze van advocaat
  • Werken via onafhankelijke maatschappij
  • Invordering erelonen

Globale polis tienjarige aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verschillende bouwprofessionals kan in een globale projectpolis verzekerd worden.

Meteen info nodig?

Download document Vul online offerte in

 • Wat houdt deze polis in?
  • residentiële projecten waarvan minstens de helft van de oppervlakte bestemd is voor bewoning door een gezin.
  • die gelegen zijn in België
  • waarvan de bouwvergunning is afgeleverd na 30 juni 2018
  • waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is
 • Indien aan deze voorwaarden voldaan zijn, dan moeten minstens volgende bouwprofessionals een verzekering afsluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid voor de soliditeit en de stabiliteit van uw project in te dekken:
  • architect
  • ingenieur stabiliteit
  • aannemers die tussenkomen in de gesloten ruwbouw (noot: onderaannemers zijn volgens de wet gedekt in de polis van hun hoofdaannemer).
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Marktstudie bij meerdere verzekeraars
  • Optimale dekking gedurende het volledige bouwproces
  • Gespecialiseerd advies

ABR verzekering

De polis Alle Bouwplaatsrisico’s verzekert de werken tijdens uw (ver)bouwproces.

Bouwen of verbouwen is een complex gebeuren. Er zijn veel verschillende partijen betrokken in het bouwproces. Bij een schadegeval is het niet altijd evident om de juiste oorzaak van een schadegeval te bepalen. Ook is het vaak niet duidelijk wie op de werf precies de schade heeft veroorzaakt.

Een polis ABR waarborgt een snelle herstelling of wederopbouw ongeacht eventuele discussies inzake aansprakelijkheid. Ook wanneer een aannemer van de markt verdwijnt of failliet zou gaan, zal de polis ABR tussenkomen. De bouwheer dekt hiermee dan ook een eigen financieel risico in.

Meteen info nodig?

Download document Vul online offerte in

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk met ruime dekking gedurende het volledige bouwproces
  • Marktstudie bij meerdere verzekeraars
  • Gespecialiseerd advies
  • Snelle regeling in geval van schade

Garantieverzekering gevelrenovatie

Deze bouwtechnische verzekering biedt een lange waarborgtermijn voor gevelrenovaties en is een ideale aanvulling voor de decennale verzekering. De verzekeringnemer (bouwheer, VME, aannemer, syndicus,..) sluit deze polis af met als begunstigde de eigenaar van het gebouw waarvoor de werken worden uitgevoerd. Een dekking is mogelijk voor bv. vijf of tien jaar.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen

Wat houdt deze verzekering in?

Bouwtechnische verzekering die door de verzekeringsnemer (bouwheer, vereniging van mede-eigenaars, aannemer, syndicus,…) wordt afgesloten met als begunstigde de eigenaar van het gebouw waarvoor de werken worden uitgevoerd; de uitvoerende aannemer(s) is/zijn de verzekerde(n). Een dekking is mogelijk voor 5 of 10 jaar.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Kan per project of onder abonnementsformule afgesloten worden
  • Steeds met controle op de uitvoering van de werken door een erkend controlebureau
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies

Controleverzekering

Decennale polis voor uw bouwwerk.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen

Wat houdt deze verzekering in?

De tienjarige aansprakelijkheid voor projecten niet-woningbouw (waarvoor er geen verzekeringsplicht is) kan verzekerd worden in een decennale polis of controleverzekering.

De bouwheer, aannemer of promotor sluit deze polis af. Dekking is voorzien voor de schade die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid en die zich voordoet aan de gecontroleerde werken of de ruwbouwwerken. Bijkomende waarborgen zijn mogelijk voor schade aan afwerking, burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, immateriële gevolgschade,…

Gezien bepaalde delen van het gebouw gecontroleerd worden door een gespecialiseerd controlebureau, brengt dit een kwaliteitsgarantie met zich mee.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Optimale dekking
  • Gespecialiseerd advies

Ongevallenverzekering zelfstandige medewerkers

Zelfstandige medewerkers worden niet beschermd door de arbeidswet en de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor werknemers. Uw vennootschap kan een collectieve ongevallenpolis opstarten waarbij de aangeslotenen verzekerd zijn tegen inkomensverlies als gevolg van een ongeval tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit in opdracht van de vennootschap.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
  • Optioneel uit te breiden tot privéleven

Autoverzekering bouwsector

Voor onze klanten in de bouwsector bieden we speciale voorwaarden aan die ook gelden voor de gezinsleden en medewerkers.

Voor elk motorrijtuig dat u in omloop brengt, is het wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren via de BA-verzekering. Deze waarborg vergoedt de tegenpartij wanneer u voor een ongeval aansprakelijk bent.

De schade die u oploopt aan het eigen voertuig kan verzekerd worden via een volledige omnium.

Ook de zogenaamde kleine omnium (natuurgeweld, brand, diefstal, natuurgeweld en glasbreuk) bieden wij aan.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Unieke autoverzekering
  • Voordelige premies
  • Snelle offerte
  • Speciale voorwaarden jonge bestuurders

Brandverzekering bouwsector

Voor onze klanten in de bouwsector bieden we speciale voorwaarden en gratis bijkomende dekkingen aan.

Onze exclusieve brandverzekeringspolis richt zich tot gebouwen die dienst doen als woning en/of kantoor, dus al dan niet gecombineerd met de uitbating van een activiteit als vrij beroep in de bouwsector.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Exclusieve brandverzekering
  • Voordelige premies
  • Gratis bijkomende dekkingen
  • Zeer snelle offerte

Cyberverzekering bouwsector

Voor onze klanten in de bouwsector bieden we speciale voorwaarden aan.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen

Wat houdt deze polis in?

IT materiaal is onontbeerlijk geworden in onze huidige maatschappij. Dit materiaal wordt steeds belangrijker en evolueert razendsnel. Wij bieden Allrisk-verzekeringspolissen aan voor:

1) uw informaticamateriaal (hard- en software) voor professioneel gebruik zonder tijdrovende inventaris. Deze polis verzekert zowel het vast als het draagbaar materiaal.

2) Cyber Protection voor de herstelkosten van de aantasting van gegevens en programma’s, de schending van de bescherming van de persoonsgegevens en kennisgeving, en de kosten voor opheffing van de gevolgen van de poging tot cyberafpersing.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Allrisk dekking
  • Blanket cover (zodat u geen inventaris moet bijhouden)
  • Forfaitaire premie
  • Gespecialiseerd advies

Andere verzekeringen voor uw onderneming of privéleven

Gezien wij op maat werken, is de lijst van verzekeringen niet gelimiteerd. Wij geven hierbij wat mogelijkheden van aan te raden dekkingen:

Onderneming: VAPZ, omzetverzekering, machinebreuk, IPT, groepsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid, lange termijnsparen, arbeidsongevallen, collectieve hospitalisatie, pensioensparen, gewaarborgd inkomen, bedrijfsschade na brand, Ba na levering, transportverzekering, POZ

Privé: reisbijstand, familiale, hospitalisatie, verkeerspolis, overlijdensverzekering, ongevallenverzekering, tandzorg, rechtsbijstand algemeen

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen

Gezondheid en leven

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke beperkte uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval (zowel privé of beroepsmatig), dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit. U ontvangt dus een bedrag dat uw inkomen aanvult. Zo kan u uw levensstandaard behouden ook als u niet meer in staat bent om te werken.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Geen indexatie van de premies doorheen de looptijd van de polis
  • Gespecialiseerd advies
Een omzetverzekering compenseert het omzetverlies van uw vennootschap indien u als zaakvoerder ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval. De omzetverzekeringbeschermt dus de continuïteit van uw vennootschap. De omzetverzekering is in die zin een uitstekende aanvulling op een polis Gewaarborgd Inkomen en is mogelijk vanaf minstens drie jaar activiteit met de vennootschap.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
Een ongevallenverzekering wordt door de zelfstandige/bedrijfsleider onderschreven en zorgt voor een 24u op 24u dekking voor ongevallen overkomen zowel in uw privé- als beroepsleven.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
De factuur van een ziekenhuisopname kan hoog oplopen. Kies daarom voor een interessante hospitalisatieverzekering. Het is de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van het ziekenfonds. Bovendien vergoedt deze verzekering eveneens de medische kosten voor de ambulante behandeling van zware ziekten, ook al wordt u niet in het ziekenhuis opgenomen.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Vrije keuze van arts en ziekenhuis
  • Gespecialiseerd advies
Mooie en gezonde tanden zijn niet enkel nodig uit medisch oogpunt maar zorgen ook voor meer zelfvertrouwen. Bij een (routine)onderzoek bij de tandarts wordt soms een probleem ontdekt bij één of meerdere tand(en). Een tandprothese of implantaat loopt al vlug op tot enkele honderden euro's. Via een polis tandzorg geniet u van een tussenkomst voor deze kosten.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Makkelijk te onderschrijven
  • Gespecialiseerd advies
 • Vaak gestelde vragen
  • Zijn er medische formaliteiten? Afhankelijk van de keuze van het product is ofwel een medische vragenlijst ofwel een bezoek aan de tandarts nodig.
  • Uitsluitingen? Esthetische behandelingen worden niet vergoed. 
Een overlijdensverzekering kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering, waarbij het af te lossen kapitaal van een (hypothecair) krediet gewaarborgd wordt bij overlijden, of als tijdelijke verzekering, waarbij een constant of degressief kapitaal gewaarborgd wordt bij overlijden.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
  • Onafhankelijk

Pensioen

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kunt u op een fiscaal interessante manier aan pensioenopbouw doen. De stortingen leveren een fiscaal voordeel van meer dan 50% op in de personenbelasting en de gespaarde reserve wordt uitgekeerd op de pensioengerechtigde leeftijd. In dergelijke polis kunnen eveneens aanvullende waarborgen opgenomen worden zoals arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling en overlijdenskapitaal (na ongeval). Door deze koppeling kan een voordelige premie bekomen worden voor het Gewaarborgd Inkomen.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Uitwerken van een persoonlijk sociaal plan op maat
  • Garandeert de financiële continuïteit en de zekerheid van u en uw gezin
  • Jaarlijkse opvolging en optimalisatie
  • Uitstekend fiscaal spaarplan
 • Vaak gestelde vragen
  • Dient men ieder jaar opnieuw de maximale premie te storten? Nee, er kan zelf bepaald worden of/en welke premie men in een bepaald jaar stort, uiteraard rekening houdende met de maximale begrenzingen.
Indien u een vennootschap heeft, kunt u als zelfstandig bedrijfsleider een extralegaal pensioen opbouwen dat wordt gefinancierd door uw vennootschap. De IPT is een levensverzekering met rechtstreekse aanwijzing van de bedrijfsleider als begunstigde. De externe individuele pensioentoezegging laat een "pensioenpak op maat" toe voor elke individuele bedrijfsleider : het bedrag van de premies, de wijze van belegging van de pensioenreserves en de aanvullende waarborgen kunnen gepersonaliseerd worden, uiteraard steeds binnen het wettelijk fiscaal kader.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Mogelijkheid tot het storten van een inhaalbijdrage (backservice)
  • Fiscaal aftrekbaar binnen het kader van de 80%-regel
  • Opbouw van een bovenwettelijk pensioen op fiscaal interessante wijze voor de bedrijfsleider
  • Bijkomende waarborgen mogelijk : overlijdensdekking, gewaarborgd inkomen, premievrijstelling, ...
  • Maatwerk
Spaarformule waarbij de zelfstandige zonder vennootschap een bijkomend pensioenkapitaal kan opbouwen. In de polis kunnen eveneens aanvullende waarborgen opgenomen worden : arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling, overlijdenskapitaal (na ongeval). Dit is een ideale bijkomende polis voor wie zijn polis VAPZ al fiscaal geoptimaliseerd heeft.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Uitwerken van een persoonlijk plan op maat
  • Jaarlijkse opvolging en optimalisatie
U weet dat uw inkomsten vanaf de pensioenleeftijd aanzienlijk zullen dalen; plan daarom nu al uw toekomst en begin vandaag nog met het opbouwen van een aanvullend pensioen. Dankzij het langetermijnsparen stelt u een aanvullend pensioen samen en geniet u van een reële belastingbesparing van 30%. Wanneer de hypothecaire lening van uw woning afgelost is, en het fiscaal voordeel niet meer van toepassing is, kan u alsnog het langetermijnsparen opstarten.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
Sparen voor uw pensioen op fiscaal vriendelijke manier. Iedere belastingplichtige kan dergelijke polis opstarten. De stortingen geven een fiscaal voordeel op via de persoonsbelasting.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies

Materiaal en elektronica

Machinebreuk is een verzekering die wordt onderschreven door de eigenaar of de gebruiker. Deze waarborg is minstens te voorzien voor machines of toestellen die essentieel zijn voor de werking van uw onderneming of een groot financieel verlies inhouden. Deze verzekering kan afgesloten worden voor individuele machines of voor het volledige machinepark van het bedrijf.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Allrisk dekking
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
IT materiaal is onontbeerlijk geworden in onze huidige maatschappij. Dit materiaal wordt steeds belangrijker en evolueert razendsnel. Wij bieden Allrisk-verzekeringspolissen aan voor: 1) uw informaticamateriaal (hard- en software) voor professioneel gebruik zonder tijdrovende inventaris. Deze polis verzekert zowel het vast als het draagbaar materiaal. 2) Cyber Protection voor de herstelkosten van de aantasting van gegevens en programma’s, de schending van de bescherming van de persoonsgegevens en kennisgeving, en de kosten voor opheffing van de gevolgen van de poging tot cyberafpersing.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Allrisk dekking
  • Blanket cover (zodat u geen inventaris moet bijhouden)
  • Forfaitaire premie
  • Gespecialiseerd advies
 • Zijn er uitsluitingen?
  • Ja, enkele voorbeelden hieronder: Esthetische schade Verdwijningen Onrechtstreekse schade

Personeel en medewerkers

Een groepsverzekering is een verzekering die door de onderneming-werkgever ten gunste van een categorie werknemers wordt onderschreven, en die naast pensioenopbouw tevens een aantal bijkomende risico's kan waarborgen (arbeidsongeschiktheid, overlijdensdekking, premievrijstelling,...). Dit is een extralegaal voordeel dat iedere medewerker sterk weet te waarderen.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk op basis van het budget van de onderneming - cafetariaplan
  • Gespecialiseerd advies
Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedere onderneming die personeel in vast dienstverband heeft en verleent dekking conform de wet op arbeidsongevallen. Zowel ongevallen tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit als ongevallen die voorkomen van en naar het werk zijn gedekt.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk (bijkomende dekkingen voor bovenwettelijk maximum, privéleven,..)
  • Gespecialiseerd advies
  • Thuiswerk of teambuilding ook verzekerd
De vergrijzing van de bevolking en de steeds beter wordende medische behandeling van patiënten maakt de facturen steeds duurder. U kan uw personeel hiervoor behoeden door een hospitalisatieverzekering aan te bieden.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Geen medische formaliteiten
  • Vast tarief en sterke voorwaarden door het collectieve karakter van de polis
  • Verschillende vrijstellingen mogelijk
  • Gezinsleden (partner en kinderen) kunnen desgevallend aansluiten en mee genieten van de polisvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Deze verzekering is een must voor elke onderneming en verzekert de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door de uitoefening van de in de polis omschreven activiteiten. De waarborgen dekken zowel de lichamelijke letsels, de materiële schade als de immateriële gevolgschade. BA na levering waarborgt de schade aan derden wanneer deze schade zich voordoet nadat de dienst of het product geleverd is.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
De polis bestuurdersaansprakelijkheid wordt onderschreven door de vennootschap voor rekening en ten voordele van de bestuurder(s) en verzekert de financiële gevolgen van professionele fouten tijdens het uitoefenen van het bestuurdersmandaat, al dan niet via een managementvennootschap.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies

Brand

In de brandverzekering worden de gevaren brand, storm en hagel, natuurrampen, elektriciteitsschade, glasbreuk, aanrijding gebouw, BA-gebouw, ... verzekerd. Dit geldt voor alle onroerende en roerende goederen (gebouw + inhoud) waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
 • Vaak gestelde vragen
  • Hoe wordt de waarde van de woning bepaald? Dit kan via een evaluatierooster gebeuren.
Het doel van deze verzekering is de verzekerde onderneming na een schadegeval terug te plaatsen in dezelfde (financiële) situatie als deze waarin de onderneming zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet zou hebben voorgedaan. De te verzekeren bedragen worden vastgesteld op basis van boekhoudkundige gegevens zoals omzet, vaste/variabele kosten, enz... en dekken kosten zoals bv. de huur van een tijdelijke locatie tijdens de herstellingswerken van het beschadigde pand.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies

Voertuig, vloot en transport

Voor elk motorrijtuig dat u in omloop brengt, is het wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren via de BA-verzekering, die de tegenpartij vergoedt als u voor een ongeval aansprakelijk bent. De schade die u oploopt aan het eigen voertuig kan verzekerd worden via een volledige omnium. Ook de zogenaamde kleine omnium (natuurgeweld, brand, diefstal en glasbreuk) bieden wij aan.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
Indien u als bestuurder van een voertuig een ongeval in fout veroorzaakt en zelf ook gekwetst bent, bent u via de gewone autoverzekering niet verzekerd voor uw lichamelijke letsels. Via een verkeerspolis verzekert u zich van een vergoeding ingeval van overlijden, blijvende of tijdelijke invaliditeit en medische kosten na een verkeersongeval.

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies
Verzekering die de schade verzekert aan goederen veroorzaakt tijdens het transport, en de aansprakelijkheid als vervoerder indekt. Uitbreidingen binnen de polis zijn mogelijk voor schade aan toevertrouwde containers of opleggers, schade door laden of lossen, enz...

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Gespecialiseerd advies

Bijstand

Bijstand door de verzekeringsmaatschappij bij twijfel over de aansprakelijkheid en schade. Er is vrije keuze van advocaat en de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten ten laste voor de verdediging van uw belangen (gerechtskosten, erelonen advocaten, enz….).

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Vrije keuze van advocaat
  • Werken via onafhankelijke maatschappij
Deze polis dekt (optioneel) :
  • De bijstand personen met onder meer vergoeding voor medische kosten in het buitenland, repatriëring i.g.v. ziekte, ongeval of overlijden, verlenging van het verblijf om medische redenen, vervroegde terugkeer om dringende redenen, enz…
  • De bijstand voertuigen met onder meer pechverhelping en sleepdienst, repatriëring voertuig met passagiers en bagage, extra overnachting igv. diefstal of herstelling ter plaatse, verzenden van wisselstukken, enz…
  • Eventueel ruimere waarborgen zoals annulatieverzekering, ongevallendekking, compensatiereis, enz…

Meteen info nodig?

Offerte aanvragen Download document
 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Mogelijkheid tot jaarpolis of eenmalige reis
  • Vakantie zonder zorgen
  • Gespecialiseerd advies

ABR

De polis Alle Bouwplaatsrisico’s verzekert de werken tijdens uw (ver)bouwproces.

Bouwen of verbouwen is een complex gebeuren. Er zijn veel verschillende partijen betrokken in het bouwproces. Bij een schadegeval is het niet altijd evident om de juiste oorzaak van een schadegeval te bepalen. Ook is het vaak niet duidelijk wie op de werf precies de schade heeft veroorzaakt.

Een polis ABR waarborgt een snelle herstelling of wederopbouw ongeacht eventuele discussies inzake aansprakelijkheid. Ook wanneer een aannemer van de markt verdwijnt of failliet zou gaan, zal de polis ABR tussenkomen. De bouwheer dekt hiermee dan ook een eigen financieel risico in.

Meteen info nodig?

Download document Vul online offerte in

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk met ruime dekking gedurende het volledige bouwproces
  • Marktstudie bij meerdere verzekeraars
  • Gespecialiseerd advies
  • Snelle regeling in geval van schade

10-jarige aansprakelijkheid woningbouw

De tienjarige aansprakelijkheid van verschillende bouwprofessionals kan in een globale projectpolis verzekerd worden.

Meteen info nodig?

Download document Vul online offerte in

 • Wat houdt deze polis in?
  • Residentiële projecten waarvan minstens de helft van de oppervlakte bestemd is voor bewoning door een gezin.
  • Die gelegen zijn in België
  • Waarvan de bouwvergunning is afgeleverd na 30 juni 2018
  • Waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is
 • Indien aan deze voorwaarden voldaan zijn, dan moeten minstens volgende bouwprofessionals een verzekering afsluiten om hun tienjarige aansprakelijkheid voor de soliditeit en de stabiliteit van uw project in te dekken:
  • Architect
  • Ingenieur stabiliteit
  • Aannemers die tussenkomen in de gesloten ruwbouw (noot: onderaannemers zijn volgens de wet gedekt in de polis van hun hoofdaannemer).

Hoewel de tienjarige aansprakelijkheid pas begint te lopen bij aanvaarding van de werken, vereist de wet dat de polis afgesloten wordt voor de start van de werken.

De aansprakelijkheid van verschillende betrokken bouwprofessionals of enkel van alle betrokken aannemers ruwbouwwerken kan in een globale projectpolis verzekerd worden. Het voordeel is dat de tienjarige aansprakelijkheid voor alle partijen verzekerd is in 1 polis en de bouwheer zelf de controle behoudt over deze verzekering.
Dergelijke ‘globale’ polis tienjarige aansprakelijkheid kan bv. worden afgesloten door een bouwpromotor of door een bouwheer.

Elke betrokken bouwprofessional die onder de wet valt kan er ook voor kiezen deze tienjarige aansprakelijkheid mee te verzekeren in zijn eigen polis.

 • Troeven van Ides Ramboer
  • Maatwerk
  • Marktstudie bij meerdere verzekeraars
  • Optimale dekking gedurende het volledige bouwproces
  • Gespecialiseerd advies